Piyasadan haberler

ANHYT    –    Şirketin 01.01.2020-30.11.2020 dönemine ait brüt prim üretimi, hayat dalı 1.556.880.239,83.-TL, hayat dışı 973.455,38.-TL olmak üzere toplam 1.557.853.695,21.-TL olarak gerçekleşmiştir.
•    ASUZU    –    Moldova Kişinev Belediyesi’nin açmış olduğu toplam 100 adet otobüs alımına ilişkin şehir içi toplu taşıma ihalesine en iyi teklifin Şirket tarafından verildiği 12 Ekim 2020 tarihli KAP açıklamada duyurulmuştu.16 Aralık 2020 tarihinde şirkete tebliğ edilen İhale Komisyonu kararına göre; ihale ilk açıldığında tüm ihale katılımcılarına Belediye tarafından yayınlanan ihale şartnamesinde bazı gereksinimlerin ve şartların kamu ihale usüllerine uygun olarak belirlenmemiş olduğu gerekçesi ile ihalenin iptal edilmesine karar verilmiştir.
•    AYEN    –    Şirket ile Ayel Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği hükümleri çerçevesinde kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemi 14.12.2020 tarihinde Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş olup, 16.12.2020 tarih ve 10225 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayınlanmıştır.
•    BANVT    –    T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan inceleme sonucunda TEK GIDA-İŞ sendikasının toplu iş sözleşmesi yapmasına yönelik yetki tespiti başvurusu çerçevesinde söz konusu sendikanın ilgili mevzuat uyarınca çoğunluğu sağladığına ilişkin Bakanlık yazısı Şirkete tebliğ edilmiştir.
•    BORSA İSTANBUL A.Ş.   DOBUR    –    Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamınd DOBUR.E paylarında 17/12/2020 tarihli işlemlerden  (seans başından) 31/12/2020 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.
•    CUSAN    –    Bağlı ortaklık Çuhadaroğlu Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Çuhadaroğlu Alüminyum”) ile Limak İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Limak İnşaat”) arasında “İstanbul Uluslararası Finans Merkezi TCMB 1 Etap (Kabuk ve Çekirdek) Yapım İşi Projesi” kapsamında cephe işlerinin yapımına yönelik görüşme yapılmış olup 16.12.2020 tarihinde şirkete iyi niyet mektubu ulaştırılmıştır. Limak İnşaat tarafından gönderilen iyi niyet mektubunda; yapılan görüşmenin Çuhadaroğlu Alüminyum lehine sonuçlandığı, sözleşme aşamasına geçilmesi için yönetim kurulu onayı beklendiği, alınacak onay akabinde en kısa zamanda sözleşme imzası aşamasına geçileceği belirtilmiştir. Sözleşme henüz imzalanmadığı için işin başlama tarihi ve bedeli tam olarak kesinleşmemiştir. İlerleyen dönemlerde konu ile ilgili gelişme olması durumunda kamuoyuyla paylaşılacaktır.
•    DOKTA    –    Borsa İstanbul Yönetim Kurulu’nun 10/09/2020 tarihli kararı ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 14/09/2020 tarihli onayı kapsamında Borsa İstanbul tarafından 17.09.2020 tarihinde açıklanan “Pay Piyasası Pazar Yapılanması Hakkındaki Duyuru” ile fiili dolaşımdaki payoranı %5’in altında olan şirketlere, piyasa Öncesi İşlem Platformu’na alınabileceklerinden fiili dolaşımdaki pay oranlarını %5’in üzerine çıkarabilmeleri için 01.01.2021 tarihine dek süre verilmiştir. İlgili  konu, ana ortağı Çelik Holding A.Ş. ile paylaşılmış olup, 16.12.2020 tarihi itibarı ile ana ortağı tarafından konu ile ilgili olarak yasal düzenlemeler, ticari ve ekonomik koşullar çerçevesinde şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) açıklamalarında görüleceği üzere fiili dolaşımdaki pay oranının yükseltilmesi yönündeki işlemlere piyasa koşullarının  izin verdiği ölçüde devam edileceği açıklanmıştır.Ancak piyasa koşulları tam sağlanamadığı için fiili dolaşım oranının % 5’in üzerine çıkarma süresinin 01.01.2021 tarihini geçmesi ihtimaline karşı ana ortağı Çelik Holding A.Ş.  Borsa İstanbul Kotasyon Direktörlüğüne  ek süre talebinde  bulunmuştur.
•    EKGYO    –    Şirket projelerinden İstanbul Çekmeköy Taşdelen Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi (Ormanköy)’nin Yüklenicisi ile yapılan Sözleşmeye Ek-4 No.lu Protokol ile Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Toplam Geliri 355.552.000 TL’ den 491.840.000 TL’ye yükselmiştir.
•    EKGYO    –    Şirket projelerinden Denizli Merkez Efendi Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi’nde (Evora Denizli), 719 Ada 1 Parselin (D Bloklar) kısmi kesin kabulü yapılmış olup Kısmi Kesin Kabul Tutanağı 15.12.2020 tarihinde onaylanmıştır.
•    FONET    –    Şirket Moldova Cumhuriyeti’nde mukim “ICS Health Forever International SRL – Medpark International Hospital” ile “Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS)” Kullanım Lisansı Satış Sözleşmesi’ni 300.000,00 USD bedelle 16.12.2020 tarihinde imzalamıştır.
•    FONET    –    Şirket 26.11.2020 tarihinde Uşak İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan  “24 ay süreli Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) Hizmet Alımı” ihalesine katılmış ve en uygun 2. teklifi vermişti; ancak ihale makamı ihaleyi iptal etmiştir.
•    HLGYO    –    Halk GYO AŞ Yönetim Kurulu tarafından, gayrimenkul geliştirme alanında faaliyet göstermek   üzere 15.000.000.-TL sermayeli bir anonim şirket kurulmasına karar verildiği daha önce kamuoyuna duyurulmuştu. Söz konusu şirket, ‘’Halk Yapı Projeleri Geliştirme Anonim Şirketi” unvanı ile kurulmuş olup 15.12.2020 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.
•    MRGYO, MARTI    –    Kıymet takdir ve satış işlemleri Çerkezköy İcra Müdürlüğünün 2017/178 Talimat sayılı dosyasından yapılmış olan, üzerinde alacaklı T. İş Bankası A.Ş.’nin 1. derecede ipoteği bulunan Şirketin Tekirdağ ili, Çerkezköy ilçesi, Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi, 314 Ada 1 Parselde, 315 Ada 1 Parselde ve 316 Ada 1 Parselde bulunan arsa niteliğindeki taşınmazlar için Çerkezköy İcra Müdürlüğünün 2017/178 Talimat sayılı dosyasından 22.10.2020 tarihli Taşınmazın Açık Artırma İlanı tanzim edilmiş olup 15.12.2020 tarihinde taşınmazların Açık Artırması 23.581.000 TL bedel ile gerçekleşmiştir. Satış bedeli Şirketin T. İş Bankası A.Ş. kredi borcundan mahsup edilecektir.
•    PEGYO    –    Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nden kaynaklanan sorumlulukların yerine getirilmesi kapsamında Şirketce 15.12.2020 tarihinde alınan Yönetim Kurulu kararı uyarınca;Şirket Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Mukaddes TÜRKALP’in işten ayrılması sebebiyle kendisinin yerine Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi olarak Şirket Bütçe ve Raporlama Müdürü Vildan YILMAZ DOĞAN’ın atanmasına,Şirketin Kurumsal Yönetim Komitesi’nin toplamda 3 (üç) kişiden oluşmasına ve Faruk Rüyal ERGÜL (Başkan), Ayşegül BENSEL (Üye) ve Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) gereği doğal üye Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Vildan YILMAZ DOĞAN’ın (Üye) olarak komite üyeliklerine atanmasına karar verilmiştir.Muhasebe Müdürü Hale KARLIDAĞ’ın Yatırımcı İlişkileri Bölümünde “Görevli” sıfatıyla görevi devam etmektedir.
•    PEKGY    –    Şirkete ait arsa üzerinde Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım A.Ş. (“Timur”) tarafından %50-%50 oranıyla hasılat paylaşımı yöntemiyle geliştirilen Ataköy Nef 22 projesinde yer alan 69 adet bağımsız bölüm 17.02.2014 tarihli satış vaadi sözleşmesi ile %100 yabancı sermayeli (Kuveyt) Murabahat Gayrimenkul Çözümleri ve Turizm Ltd Şti.’ne (“Murabahat”) toplam 18.386.690 USD bedelle satılmıştır. Aradan geçen süre içinde bu tutarın 8.963.585 USD’lik bölümü tahsil edilmiş ve tahsil edilen tutar Şirket ile Timur arasında paylaşılmıştır. Satış bedelinin bakiye 9.423.105 USD’lik bölümü ise tahsil edilememiştir. Şirket ve Timur’un Murabahat’tan olan alacaklarının tasfiyesi için üç firma arasında 16.12.2020 tarihli “Fesih ve Tasfiye Protokolü” imzalanmıştır. Protokole göre Murabahat borcuna karşılık 37 adet bağımsız bölümü iade etmiş, Şirket ve Timur iade alınan bağımsız bölümlerde %50-%50 hissedar durumuna gelmiştir.İade alınan 37 adet bağımsız bölümlerin (%100 hissesinin) piyasa değeri Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından 33.610.000,00 TL olarak takdir edilmiş olup, değerleme raporunun bir örneği KAP’ta yer almaktadır.
•    SAFKR    –    Şirket elektrikli ticari araçlarla ilgili yaptığı mühendislik çalışmaları neticesinde, ticari araç üreticisi (OEM) bir firmaya 2 adet elektrikli midibüs kliması prototip teslimatları yapmıştır.
•    SEKFK    –    Şirketin 23.11.2020 tarih ve 2020/068 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile İzmir’de bulunan Ege Bölge Şubesi’nin kapatılması kararı alınmış olup, kapatma işlemi 15.12.2020 tarihinde tescil edilmiş ve 15.12.2020 tarih ve 10224 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlanmıştır.
•    SISE    –    6 Temmuz 2020 tarihli KAP açıklamasında belirtildiği üzere, Şişecam, yenilikçi, esnek ve piyasanın ihtiyaçlarına büyük bir hız ve çeviklikle cevap verebilen ARGE kabiliyeti ve ürün geliştirme yetkinliğiyle, sürdürülebilirlik stratejisi doğrultusunda cam yüzeylerdeki virüs ve bakterileri etkisiz hale getiren yüzde yüz yerli özel bir kaplama teknolojisi geliştirmiştir. Şişecam’ın Antimikrobiyal V-Block Teknolojisi üzerinde Sağlık Bakanlığı’nca yetki verilen Türkiye’deki laboratuvarlar tarafından gerçekleştirilen testler, teknolojinin koronavirüs dahil aşağıda listelenmiş olan mikroorganizmalarda etkin olduğu onayıyla*, başarıyla tamamlanmış, ruhsatlandırma ile uygulama ve satış faaliyetlerine ilişkin resmi onay süreçleri 15 Aralık 2020 tarihi itibariyle sonlandırılmıştır. Antimikrobiyal V-Block Teknolojisi öncelikle içecek ve masaüstü ürün grubunda yer alan seçili cam ev eşyası ürünlerinde kullanılacak olup, 2021 yılbaşı itibariyle seri üretime başlanması, ilk aşamada, toplam cam ev eşyası üretim kapasitesinin %10’unun V-Block Teknolojisi uygulanmış ürünlerin üretimine ayrılması planlanmıştır. Başlangıç olarak, V-Block Teknolojisi uygulanmış cam ev eşyası ürünleri Türkiye iç pazarında, perakende satış noktalarına ek olarak ikram (otel-restoran-kafe) ve B2B satış kanalları üzerinden satışa sunulacaktır. V-Block Teknolojisi uygulanmış ürünlerin, başta Bulgaristan olmak üzere cam ev eşyası iş kolumuzun yurtdışı tesislerinde üretilmeleri olanağı da değerlendirilmekte olup, ilgili yasal süreçlerin tamamlanmasının ardından üretildiği bölge içinde ve/veya dışındaki coğrafyalarda satışa sunulacaktır. Önümüzdeki dönemde bu teknolojinin diğer cam üretimi odaklı işkollarına da uygulanması ve yasal izin süreçlerinin yürütülmesinin ardından pazara sunulması planlanmaktadır. Bahsi geçen teknolojiye ve uygulama sistemine dair yapılan patent başvuruları 3 Temmuz 2020 itibariyle yapılmıştır.
•    SKBNK    –    Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Capital Intelligence (CI), Bankanın ödenmiş sermayesini %60 oranında artırması ve gerçekleştirdiği dijital transformasyon programı doğrultusunda, Uzun Vadeli Yabancı Para Notunu “B -“, Kısa Vadeli Yabancı Para Notunu “B”, Ortaklardan Bağımsızlık Notu ile Temel Finansal Gücünü “b-” ve Bankacılık Sektörü Risk Çıpasını “b” olarak teyit etmiştir. Pandemi kaynaklı piyasadaki genel belirsizlikler sebebiyle Görünümü Negatif olarak korumuştur.
•    YAYLA    –    Maddi Duran Varlık Satımı: 15.12.2020 tarihli Yönetim kurulu kararı gereğince ilgili gayrimenkulün satışına karar verilmiş olup satış işlemi tamamlanmıştır.

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber Ajansı


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir