Piyasadan haberler

ARCLK

Gelişmekte olan pazarlardaki büyüme stratejisi doğrultusunda, Arçelik A.Ş. ile Hitachi Global Life Solutions, Inc. (“Hitachi GLS”) arasında Japonya pazarı dışındaki küresel ev aletleri pazarında Arçelik A.Ş.’nin çoğunluk hissesi ile kontrol edeceği bir ortaklık oluşturulması için Hisse Satın Alma Sözleşmesi imzalanmıştır. Bu kapsamda, Hitachi GLS, Hollanda’da yeni bir şirket kuracak ve 12 şirketi ve bu şirketlerin altındaki ev aletleri iş kolunun tüm varlıklarını yeni kuracağı şirkete devredecek; Arçelik A.Ş. bu şirketin (“Şirket”) hisselerinin %60’ını satın alacaktır. İşlem, Hitachi GLS’nin Tayland ve Çin’de üretim tesisleri bulunan iki iştirakini ve bölgedeki 10 satış şirketini (Tayland, Çin, Hong Kong, Tayvan, Singapur, Malezya, Endonezya, Orta Doğu, Vietnam ve Myanmar) içermektedir. Söz konusu şirketler ağırlıklı olarak buzdolabı, çamaşır makinesi, elektrikli süpürge, pirinç pişirici, su pompası ve klima satmaktadır. Hisselerin %60’ı için işlem bedeli net nakit/borç hariç ve tüm azınlık hakları dahil 300 milyon USD’dır. Devrin gerçekleşeceği kapanış tarihinde net işletme sermayesi ve net borç seviyesindeki değişime bağlı olarak fiyat düzeltmesi yapılacaktır. İşlemin tamamlanması sözleşmelerdeki düzenleyici otoritelerinin onaylarının alınması dahil kapanış koşullarının gerçekleşmesine bağlı olup, işlemlerin 1 Nisan 2021’e kadar tamamlanması planlanmaktadır.

ARDYZ

Şirket, Yükseköğretim Kurumları İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile “Sunucu Alımı” işine ait sözleşmeyi 1.099.996 TL (KDV dahil) bedelle 15.12.2020 tarihi itibariyle imzalamıştır.

BRMEN

Şirketin 04/06/2020  tarihli Yönetim Kurulu kararı ve 29.06.2020 tarihli olağanüstü genel kurul kararlarımızı takiben, 30.06.2020 ara dönem konsolide finansal tablolarının sınırlı bağımsız denetimi sonucunda; Şirket aktifinde kayıtlı bulunan Kayseri ili Melikgazi ilçesi Demirci yazısı mahallesinde kain ve tapunun 165 pafta, 1553 ada ve 2600 parselinde kayıtlı, 69.026 m2 yüzölçümlü arsasına ilişkin değerleme raporlarının gerçeğe uygun değerlerinin arasında önemli farklar olması sebebiyle alınan uzman kuruluş görüşü çerçevesinde, değerleme raporlarındaki eksikliklerin taşınmazın değerinde önemli bir etki doğurabileceği savıyla konsolide finansal tablolara yansıtılması gereken değer düşüklüğü konusunda herhangi bir kanaate varılamadığından,  söz konusu iddia edilen eksiklikler de gözetilmek suretiyle anılan taşınmazın Sermaye Piyasası Kurulu lisanslı bir diğer üçüncü bağımsız gayrimenkul değerleme kuruluşuna yaptırılan değerleme çalışması neticesinde bulunan 55.000.000 TL (KDV Hariç) değerden aşağı olmamak üzere son kez ilana çıkılarak pazarlık usulüyle 27 Kasım 2020 Cuma gününe kadar yeniden fiyat teklifi toplanması neticesinde, Yaşar Küçükçalık dışında başka hiçbir bir teklif gelmemiş olup, pay sahiplerine ayrılma hakkı tanınmak suretiyle yapılan 29.06.2020 tarihli Olağanüstü Genel Kurul’da alınan satış kararı çerçevesinde söz konusu taşınmazın son değerleme raporunda bulunan değer üzerinden teklif  veren  Yaşar Küçükçalık’a 55.000.000 TL (KDV Hariç) satışına ve satış bedelinin ortağın Şirketten olan alacağından mahsup edilmek suretiyle tahsiline ve,  iş bu karar kapsamında her türlü iş ve işlemin ifası için Yönetimin yetkilendirilmesine mevcudun oybirliğiyle karar vermiştir.

BSOKE

23.11.2020 tarihinde yapılan özel durum açıklaması ile 15.12.2020 tarihine kadar duruş bildiriminde bulunduğu 1.fırın 15.12.2020 tarihi itibariyle devreye alınmıştır.

CUSAN

Şirket aktifinde kayıtlı bulunan, İstanbul İli, Beylikdüzü İlçesi, Yakuplu Mahallesi, 739 Ada, 2 Parsel’de yer alan “betonarme karkas bina ve arsası” vasıflı taşınmaz ile Kocaeli ili, Körfez ilçesi, Kalburcu Köyü, 2498 Ada 90, 140, 146, 147, 201 ve 202 Parsel’de yer alan “tarla” vasıflı taşınmazlar, Maddi Duran Varlıklara İlişkin Muhasebe Standardı (TMS 16) gereğince yeniden değerlemeye tabi tutulmuştur. 09.12.2018 tarihli bir önceki değerleme raporuna göre piyasa değeri 24.720.000 TL olan İstanbul İli, Beylikdüzü İlçesi, Yakuplu Mahallesi, 739 Ada, 2 Parsel’de yer alan taşınmazın güncel piyasa değeri 37.920.000 TL olarak, 24.12.2017 tarihli bir önceki değerleme raporuna göre piyasa değeri 510.000 TL olan  Kocaeli ili, Körfez ilçesi, Kalburcu Köyü, 2498 Ada 90, 140, 146, 147, 201 ve 202 Parsel’de yer alan taşınmazın güncel piyasa değeri 2.345.000 TL olarak belirlenmiştir.Değerleme raporlarının özet kısımları KAP’ta sunulmuş olup yeniden değerleme işleminin etkisi UFRS’ye göre hazırlanacak 31.12.2020 tarihinde sona eren hesap döneminde ait Şirket finansal tablolarına yansıyacaktır.

INTEM

Şirketin Genel Müdürlüğü görevine , 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, son olarak İntema Yaşam İş Birimi Direktörü olarak görev yapan Sibel Huriye Üğdül atanmıştır .

KAREL

Özel Durumlar Tebliği’nin (II-15.1) 6. maddesi kapsamında alınan 18.08.2020 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla, ticari konularda rekabet gücünü kaybetmemek ve şirketin meşru çıkarlarının zarar görmesini önlemek için süreç sonuna kadar konuyla ilgili içsel bilginin kamuya açıklanmasının ertelenmesine karar verilmiş idi. Yapılan görüşmeler sonucunda Yönetim Kurulu’nun 10.12.2020 tarihli kararı doğrultusunda, Telesis Telekomünikasyon Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin sermayesinin %100’üne karşılık gelen 7.907.000 adet payı 533.784 USD karşılığında peşin olarak satın alınmıştır.Bu satın almanın şirkete yapacağı katkı ile ilgili öngörüler ve operasyonel konularla ilgili açıklamalar: Bu satın alma sonrasında Telesis A.Ş.’nin tüzel kişiliği ve operasyonu devam edecektir. Ürün, teknoloji ve dağıtım kanalı alanında oluşacak güç birliği her iki firmaya da rekabet avantajı sağlayacaktır. Her iki firmanın bayi ve dağıtım ağının her iki firmanın ürünlerine ulaşabilir olmasının toplam pazar etkinliğini arttırması beklenmektedir.Her iki firmanın teknolojik birikimi ve arge yeteneklerinin bir araya gelmesinin ürün ve teknoloji geliştirme konusunda sinerji yaratması öngörülmektedir. Telesis A.Ş.’nin ürün maliyetlerinde Karel’in üretim imkanlarından ve ölçeğinden yararlanılarak iyileştirmeler sağlanabilecektir. Konsolide faaliyet giderlerinde iyileşme sağlanabilecektir. SPK’nın yetkilendirdiği kuruluşlardan Telesis A.Ş. için değerleme raporu alınacaktır. Değerleme sonucunda TFRS 3, paragraf 34’e (Pazarlıklı Satınalımlar) göre kar çıkacağını tahmin ediyoruz. Paragraf 34’e göre çıkacak sonuç kamuyla paylaşılacaktır.

KARSN

Timisoara Belediyesi’nin şehir içi toplu ulaşım hizmetlerinde kullanılmak üzere Romanya Bölgesel Kalkınma ve Kamu Yönetimi Bakanlığı tarafından açılan, 44 adet 18 metre uzunluğunda elektrikli belediye otobüsü alımı ihalesine teklif verilmek suretiyle katılım sağlanmıştır.

KARTN

Şirketin % 100 payına sahip olduğu Bağlı Ortaklığı “Dönkasan Dönüştürülen Atık Kağıt San. ve Tic. A.Ş.” nin 18.12.2020 tarihinde yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında; 93.152 TL olan sermayesinin 3.906.848 TL nakden artırılarak 4.000.000 TL ye çıkarılmasına ilişkin yeni pay alma haklarının tamamının kullanılmasına ve bu amaçla yapılacak olan ilgili Olağanüstü Genel Kurul toplantısında sermaye artışına ilişkin gündem maddesi lehine oy kullanılmasına, karar verilmiştir.Sermaye artırımına konu tutar olan 3.906.848 TL, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında karar alınmasını müteakip aynı gün defaten ödenerek, sermaye artışı ödemesi gerçekleştirilecektir.

KOZAL

İzmir İli Dikili ilçesi’nde Şirket tarafından yapılması planlanan Çukuralan Altın Madeni İşletmesi 3. kapasite artırımı 2009/7 projesine ilişkin olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca verilen Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu Kararı’nın yürütmesinin durdurulması ve iptali için İzmir 6. İdare Mahkemesinde 2019/1120 E. dosyası ile dava açılmıştır. Şirket davalı Bakanlık yanında ilgili davaya müdahil olmuştur.Şirkete tebliğ edilen gerekçeli karara göre davaya konu edilen ÇED olumlu kararı iptal edilmiş olup şirket temyiz yoluna başvuracaktır.

PAPIL

Vacc2in, kişilerin kendisi, birinci dereceden akrabalarının aşı takiplerini tek bir yerden yapabilecekleri bir dijital sağlık pasaportu platformudur.See&Sign konseptisi altında öz çekim biyometrisi içeren Vacc2in; ülkemizin veya diğer ülkelerin sağlık bakanlıkları gibi otoritelerin ihtiyaç duyması durumunda, entegrasyon sonrası bağımsız olarak çalışabileceği gibi aynı zamanda ilgili otoritenin takip uygulamasına (örn, HES) gömülü olarak dijital aşı karnesini oluşturabilecektir.Otoritelerle gerekli entegrasyon yapıldığında, sadece öz çekim yaparak aşı bilgilerinin gösterimini ve yanıltma imkanı olmayan yüz biyometrisi ile ilişkili Biyobarkod www.biyokla.com.tr oluşturarak havaalanları, okullar, hastaneler, AVM’ler ve diğer kurumlarda güvenli geçiş kontrolünü sağlaması amaçlanmaktadır.

SNKRN

Şirketin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) borçlarının yapılandırılması amacıyla, 7256 sayılı Kanun çerçevesinde Şirket ve Şirketin Bağlı Ortaklığı Senkron Bina Teknolojileri A.Ş. adına ilgili kamu kurumuna  yapılan resmi başvuru sonuçlanmıştır. Buna göre, SGK borçları yapılandırması 01 Mart 2021 tarihinden başlamak üzere 18 eşit taksitte ve 36 ayda ödenmek suretiyle onaylanmıştır. Yapılandırılan  Borç (TL),Hesaplanan  Gecikme Zammı (TL) ve Ödenecek  Taksitli Toplam Tutar (TL) KAP’ta paylaşılmıştır.

TDGYO

Bursa ili, Nilüfer ilçesi, Görükle/Dumlupınar Mahallesinde yer alan 6.329,05 m2 büyüklüğündeki 7561 ada 2 numaralı parsel de kayıtlı arsa üzerinde kat karşılığı “Konut ve Ticari” alanlardan oluşacak proje geliştirilmesi amacıyla yapı ruhsatı alınmıştır

TURSG

Şirket Genel Müdürü Sn. Beşir Alper KARAYAZGAN, Genel Müdür Yardımcıları Sn. Atakan BEKTAŞ, Sn. Mahmut Emre BAYRAM ve Sn. İbrahim Hakan MUŞTU görevlerinden ayrılmış ve danışman kadrosuna atanmışlardır.9 Temmuz 2020 tarihinde kurulan İcra Kurulu kaldırılmıştır. Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Kuruluş ve Çalışma Esasları Yönetmeliği uyarınca Sigortacılık Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumuna yapılacak bildirim yükümlüğü saklı kalmak üzere, Sn. Atilla BENLİ Genel Müdür, Sn. Volkan SİNAN, Sn. Güray ÇELİK ve Sn. Murat SÜZER Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmışlardır.

UNLUS, UNS

Şirket, 15 Aralık 2020 tarih ve 2020/150 sayılı Yönetim Kurulu Kararı kapsamında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde 40.000.000 TL nominal değerli  Borçlanma Aracının yurt içinde  halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’na başvuruda bulunmuştur.Başvuru Formu ve ihraç belgesi KAP’ta bulunmaktadır

YAYLA

Şirket yatırım amaçlı gayrimenkulleri arasında yer alan Ankara İli, Çankaya İlçesi, Mühye Mahallesi, 29634 Ada, 11 Parsel  üzerinde bulunan 255 m2 mesken  ” Embassy Of The Republic Of  Rwanda “‘ya 1 yıllığına kiraya verilmiştir.  Kiraya verilen meskenden  12 ayda 24.000USD  gelir elde edilecektir.

 

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber Ajansı


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir