Piyasadan haberler

ARCLK

Hollanda’da yerleşik bağlı ortaklığı Ardutch B.V. tarafından Arçelik A.Ş.’ye 68.000.000 EUR tutarında temettü dağıtılmasına karar verilmiştir.Bu temettü 28.12.2020 itibariyle tahsil edilmiş olup, konsolide finansal tablolar üzerinde herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.

AVGYO, AVTUR

Metro Turizm Otelcilik ve Petrol Ürünleri Tic. A.Ş’ne ait Edirne ili Merkez ilçesi Kirişhane Mah. Soğukkuyu Mevkii 2261 ada 16 parsel üzerinde yapılacak olan ” Metro Hotel Apartments” projesinin inşaatının yapımına ilişkin ”Boen İnşaat ve Buryap İnşaat İş Ortaklığı ” ile 28.12.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yüklenici ön sözleşmesi imzalanmıştır.

AVTUR, AVGYO

Mülkiyeti bağlı ortaklığı olan Metro Turizm Otelcilik ve Petrol Ürünleri Tic. A.Ş. ye ait, Edirne ili Merkez ilçesi Kirişhane Mahallesi Soğukkuyu mevkiinde 2261 ada 16 parsel de kayıtlı 19.532,00 m2’lik arsa üzerinde yapılacak  ‘’Metro Hotel Apartments” projesinin inşaatının yapımına ilişkin ”Boen İnşaat ve Buryap İnşaat İş Ortaklığı” ile sözleşme imzalanmıştır.

BNTAS

Şirketin 24 Aralık 2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanan Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu’na istinaden, pay sahiplerinin yeni pay alma (rüçhan) haklarının kullanımından sonra kalan 39.351,616 TL nominal değerli payların 28-29 Aralık 2020 tarihlerinde iki iş günü süre ile Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa’da satışa sunulacağını duyurmuştu.Birincil Piyasada gerçekleştirilen satış kapsamında rüçhan hakkı kullanımı sonrası kalan payların tamamı 28 Aralık 2020 tarihinde satılmıştır.

BORSA İSTANBUL A.Ş.

Ahlatcı Metal Rafineri A.Ş. (Üye kodu:WMS), Hazine ve Maliye Bakanlığının 24/12/2020 tarihli faaliyet izni kapsamında, Kıymetli Madenler Piyasasındaki faaliyetlerine 28/12/2020 tarihi itibarıyla devam edecektir.

DOAS, DGHOL

Almanya’da mukim Volkswagen Financial Servis AG ile şirketin ortak kuruluşu olan VDF Servis  ve Ticaret AŞ’de yönetsel etkinliğin artırılması ve yeniden yapılandırılması stratejisinin gereği olarak; Doğuş Holding AŞ’nin bu şirkette sahip olduğu iştirak paylarının şirketce satın alınması ve devir işlemi 28.12.2020 tarihinde imzalanan sözleşme ile tamamlanmıştır.

EMKEL

Emek Elektirk Endüstrisi A.Ş. ile ticari sır niteliğinde değerlendirildiğinden adı belirtilmeyen bir müşterisi arasında aynı gün iki sözleşme halinde toplam Türk Lirası karşılığı 16.400.000TL+ KDV tutarında mal üretimi ve  teslim işi siparişi imzalanmıştır.

GEDZA

Bağlı ortaklık Gediz Plastik Petrol Turizm Taşımacılık A.Ş ‘nin T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na komple yeni yatırım olarak sunmuş olduğu ”Beyaz Eşya ve Otomotiv sektörüne yönelik parça imalatı projesi”  yatırım teşvik başvurusu olumlu sonuçlanarak 26.12.2020 tarih ve 518430 belge numarası ile uygun görülmüş ve 28.12.2020 tarihinde bağlı ortaklığa ulaşmıştır.Proje kapsamında muhtelif otomotiv sektörüne yönelik plastik parça imalatları üretimi gerçekleştirilecektir.Yatırım teşvik başlama tarihi 23.12.2020 bitiş tarihi 23.12.2023’tür. Yatırım Teşvik Destek Unsuru %40 yatırıma katkı oranı ve %80 vergi indirimi oranıdır.Yatırım teşviki toplam proje bedeli 39.167.699 TL’dir.Yatırım teşvikinde yer alan destek unsurları : KDV İstisnası, Gümrük Muafiyeti, Vergi İndirim,Sigorta Primi İşveren Hissesi, Faiz Desteğini içermektedir.Yatırım Teşvik Belgesi harcama kalemleri : Bina ve İnşaat Harcamaları : 10.000.000 TL, Diğer Giderler : 275.000 TL  ve  Makina ve Tesisat Giderleri : 28.892.699  TL

HDFGS, SEYKM

Gelişen İşletmeler Pazarında işlem gören Seyitler Kimya Sanayi A.Ş’nin Pazar değişikliği nedeniyle girişim yatırımları kapsamında bulunan   950.636 adet SEYKM payının girişim sermayesi yatırım portföyünden çıkarılarak diğer portföy yatırımlarına aktarılmasına ve işlem gören tipe dönüşüm için Merkezi Kayıt Kuruluşu’na başvuruda bulunulmasına oy birliği ile karar verildi.

HLGYO

Şirket portföyünde yer alan İstanbul İli, Şişli İlçesi, Halaskargazi Mah, 680 Ada, 14 numaralı parselde kayıtlı Nişantaşı Binası, Şirketin bağlı ortaklığı Halk Yapı Projeleri Geliştirme AŞ’ne, KDV dahil 14.750.000.-TL bedelle satılmıştır.

ISYAT, ISP

Şirket ile İş Portföy Yönetimi A.Ş. arasında imzalanan Portföy Yönetimi Sözleşmesi karşılıklı mutabakat ile 1 (bir) yıl süreyle uzatılmıştı

KONTR

Şirketin çıkarılmış sermayesinin 30.000.000 TL’den 38.062.500 TL’ye artırılmasına ilişkin bedelli sermaye artırımının tamamlanması üzerine, Şirket Yönetim Kurulu’nun 03.12.2020 tarihli kararı ile esas sözleşmenin “Sermaye ve Paylar” başlıklı 6’ncı maddesi tadil edilerek, esas sözleşme değişikliğinin onayı için Sermaye Piyasası Kurulu’na (“Kurul”) yapılan ilgili başvuru Kurul’un 21.12.2020 tarih ve E-29833736-110.03.03-13155 sayılı yazısı ile onaylanmış olup, Kurul tarafından onaylı tadil metni KAP’ta yer almaktadır.Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Sermaye ve Paylar” başlıklı 6’ncı maddesinin işbu açıklamaya ekli yeni şekliyle Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde gerekli tescil ve ilan işlemleri gerçekleştirilecektir. Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde tescil edilmesi üzerine, Şirketin tescil işlemlerinin tamamlandığı hususunu da Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda duyuracaktır.

MNDRS

17.04.2014 Tarihli ve EÜ/4969-132/02832 numaralı EPDK Üretim Lisansı kapsamında işletilmekte olan 19,52 MWm/18,73 MWe kurulu gücündeki, doğalgaz yakıtlı, termik-kojenerasyon tipindeki elektrik üretim tesisi ile ilgili olarak, EPDK tarafından 08/03/2020 tarihli ve 31062 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 01/07/2020 tarihinde yürürlüğe giren ilgili yönetmelik kapsamında “Birleşik Elektrik Üretim Tesisi” tanımına uygun olarak ve tekstil üretim tesislerin çatılarına Güneş Enerjisi Santralı kurularak iç tüketimin karşılanması amacıyla, 09.10.2020 tarihinde EPDK’ya lisans tadil başvurusunda bulunulmuştur. Başvuru kapsamında EPDK tarafından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı/Enerji İşleri Genel Müdürlüğü, TEİAŞ ve ADM EDAŞ kurumlarından alınan uygun görüşler çerçevesinde, Üretim Lisansı 17.12.2020 tarihli EPDK Kurul Toplantısında alınan karar gereğince Doğalgaz/Güneş kaynaklı Birleşik Elektrik Üretim Tesisi olarak tadil edilmiştir. Bu doğrultuda 7,8779 MWp/6,200 MWe kurulu gücünde planlanan çatı üstü Güneş Enerjisi Santralı yatırımı çalışmalarına başlanmıştır.

MNDRS

Tan Elektrik paylarının tamamının satın alınmasına ilişkin 28.12.2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında özetle; Sermayesinde %66 oranında pay sahibi olduğu Tan Elektrik Üretim A.Ş.’nin (“Tan Elektrik”) diğer ortaklarındaki toplam 12,920,000 TL nominal değerli payının tamamının satın alınmasına 16.11.2020 tarihli ve 2020/23 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında karar verilmişti.Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemeleri çerçevesinde yetkili bir kuruluş olan DRT Kurumsal Finans Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. tarafından hazırlanan 08.12.2020 tarihli değerleme raporu dikkate alınarak Tan Elektrik A.Ş. beher pay değerinin 4.64 TL olarak belirlenmesine,  27.11.2020 tarihli ve 2020/25 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar doğrultusunda  Osman Akça Tarım Ürün.İth. İhr. A.Ş’nin Tan Elektrik sermayesinde sahip olduğu %28.0 payının değerine tekabül eden toplam 49,415,059 TL’lik kısmının, Osman Akça Tarım Ürün.İth. İhr. A.Ş.’ye devredilen Aktur Araç Muayene İstasyonları İşletmeciliği A.Ş. payları karşılığında oluşan alacağına mahsuben ödenmesine, 9,349,365 TL’lik kısmının peşin kalan 1,239,576 TL’lik kısmının ise diğer ortaklar ile imzalanan Pay Devir Sözleşmesi’ndeki koşullar dahilinde vadeli olarak ödenmesine, Karar verildi.

MNDRS

Akça Enerji paylarının tamamının satın alınmasına ilişkin 28.12.2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında özetle; Sermayesinde %68 oranında pay sahibi olduğu Akça Enerji Üretim Otoprodüktör Grubu A.Ş.’nin (“Akça Enerji”) diğer ortaklarındaki toplam 22,400,000 TL nominal değerli payının tamamının satın alınmasına 16.11.2020 tarihli ve 2020/23 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında karar verilmişti.Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemeleri çerçevesinde yetkili bir kuruluş olan DRT Kurumsal Finans Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. tarafından hazırlanan ve KAP’ta özeti yer alan  08.12.2020 tarihli değerleme raporu dikkate alınarak Akça Enerji A.Ş. beher pay değerinin 2.51 TL olarak belirlenmesine, 27.11.2020 tarihli ve 2020/25 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar doğrultusunda  Osman Akça Tarım Ürün.İth. İhr. A.Ş’nin Akça Enerji sermayesinde sahip olduğu %4.3’lük payının değerine tekabül eden  7,523,092 TL’lik kısmının, Osman Akça Tarım Ürün.İth. İhr. A.Ş.’ye devredilen Aktur Araç Muayene İstasyonları İşletmeciliği A.Ş. payları karşılığında oluşan alacağına mahsuben ödenmesine, 12,306,039 TL’lik kısmının peşin kalan 36,322,869 TL’lik kısmının ise diğer ortaklar ile imzalanan Pay Devir Sözleşmesi’ndeki koşullar dahilinde vadeli olarak ödenmesine, Karar verildi.

NUGYO

Yönetim Kurulu 14/12/2020 tarihli kararı ile gerçekleştirilmesine karar verilen tahsisli sermaye artırımı çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulu’nun onayına tabi olmak üzere sermaye artırımına iştirak edecek olan Nurol Holding A.Ş. (“Nurol Holding”) tarafından 28/12/2020 tarihinde Şirket hesaplarına sermaye avansı olarak 190.000.000-TL gönderilmiş olup, bu tutar ile Şirketin Nurol Holding’e olan, Şirkete yapmış olduğu nakit ödemelerden kaynaklanan muaccel borçları, bu borçlar için hesaplanmış faiz tutarları ve banka kredi faizlerinin ödemeleri gerçekleştirilecektir.

SANFM

Şirket ile Öz-İplik İş Sendikası arasında yapılan Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri olumlu olarak sonuçlanmış olup, 01.01.2021-31.12.2022 dönemlerini kapsayan yeni Toplu İş Sözleşmesi imzalanmıştır.

SERVE

İlişkili taraf olan  Kuvva Gıda A.Ş’nin 04.11.2020 tarihinde yapmış olduğu Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında 500.000 TL (Beheri 1,00 TL) ödenmiş sermayesini 24.500.000 TL (Beheri 1 TL) artırarak toplam sermayesini 25.000.000 TL(Beheri 1 TL) çıkarılması konusu genel kurul tarafından onaylanmıştır.Bu defa artırılan 24.500.000 adet hissenin 10.000.000 TL’si dışarıdan ortak alınmak suretiyle Serve Flim Projeksiyon Eğlence A.Ş. firması,10.150.000 TL hissenin Şule Kaynak ve 4.350.000 TL hissenin Veysi Kaynak tarafından tamamen taahhüt edilmiştir.Ödeme şekli ise sermaye artırımına katılanların taahhüt ettikleri tutarın ¼’sine isabet eden 6.125.000 TL nakit peşin olarak ödenecek olup; Bakiyesi kalan 18.375.000 TL’si ise 24 ay içerisinde ödenecektir.

SNKRN

Şirketin Bağlı Ortaklığı Senkron Bina Teknolojileri A.Ş. ile  KSK Grup Taahhüt İnşaat Turizm San. ve Tic. A.Ş. arasında  Sakarya ili, Serdivan İlçesinde yapımı devam eden, Sapanca Gölbaşı Konakları projesine ait, Elektronik Güvenlik Sistemleri ve Fiziki Güvenlik Hizmetleri işine dair  ticari sözleşme   3.950.000 TL + KDV bedel üzerinden 28.12.2020 tarihinde imzalanmıştır. İşin süresi 12 Aydır. İşin kapsamı; Elektrik, elektronik güvenlik, mühendislik, ekipman, cihaz, malzeme temini, fiziksel ve elektriksel montajlar ve çalışır durumda devreye alma, yapım işleridir. Bağlı ortaklığı Senkron Bina Teknolojileri A.Ş.’ye sözleşme gereği iş avansı olarak 1.185.000 TL avans ödemesi yapılmıştır.

TIRE

Şirketin Kutu Fabrikaları Teknik Direktörü Sn. Murat Garipcan, 3 Ocak 2021 tarihi itibariyle görevinden ayrılacaktır.

TURSG

Türkiye Sigorta Birliği’nde yayınlanacak bilgiler ile paralel olarak 01.01.2020-30.11.2020 tarihleri arasında ana branş gruplaması bazında ve bir önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırmalı olarak hazırlanmış, bağımsız denetimden geçmemiş Şirketin toplam brüt prim üretimi 7.565.043.406 TL olarak gerçekleşti.

UZERB

Şirket tarafından kiralanmış olan ilişkili taraflardan Erem İnşaat Boya Turizm Yatırımları A.Ş.’ye ait gayrimenkulün kira bedeli, 29.12.2015 tarih ve  2015/10 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile aylık 20.000 TL ye artırılmış olup, 2021 yılında da aynı bedel üzerinden devam edilmesine karar verilmiştir.

 

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber Ajansı


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.